กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายลูกเสือ และทัศนศึกษา
 
พักแรม-ทัศนศึกษา  
รณรงค์วันหัวใจโลก

  
         เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครูได้นำนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  เข้าค่ายลูกเสือ และ ทัศนศึกษา ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ รู้จักความสามัคคี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ติดตามชมภาพผ่าน facebook
           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันหัวใจโลก ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม
 
รอยยิ้ม 
ทัศนศึกษา ป.1-2
 
ทัศนศึกษา ป.1-2 
        เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ณ หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายมนตรี เจือไธสง และคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-2
 
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-2 
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3-4
 
เข้าค่าย ป.3-4 
        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทำกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด ณ วนอุทยานปราณบุรี เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ทำกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ –ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย อดทน และการทำงานเป็นทีม
วันวชิราวุธ
 
วันวิชราวุธ 
กีฬาสีอนุบาล
 
กีฬาสีอนุบาล 
      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครูได้ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางฐิตินันท์ ทองทิพย์ และคณะครูได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาลเพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ติดตามชมภาพผ่าน facebook
ประกวดมารยาทไทย
 
ประกวดมารยาทไทย 
ประกวดมารยาทอนุบาล
 
ประกวดมารยาท อนุบาล 
      นายเมืองแมน  โมคบุรุษ และนางสาวอภิญญา  แก้วเก่า นำนักเรียนประกวดมารยาทไทย ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย จากสภาวัฒนธรรม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 นางสาวดาลิน ภักดีเจริญ และนางสาวอลิษา บังอร นำนักเรียนประกวดมารยาทไทยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชรอำเภอหัวหิน
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
๙๐ ปีสาธุการ
 
90 ปี สาธุการ 
      เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยภาคกลางวันเป็นกิจกรรมสังสรรค์ของนักเรียนได้ร่วมกันรับประทานอาหารกับครู จับของขวัญ ส่วนภาคกลางคืนมีงานเลี้ยงสังสรรค์ของครูและผู้บริหาร ณ อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 คณะครูได้จัดกิจกรรม ครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ  ร่วมทั้งกิจกรรมวันเด็ก โดยมีการแสดงต่าง ๆ และเกม ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ
วันครู
 
วันครู 
วันมาฆบูชา
 
มาฆบูชา 
     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นายชโนทัย เจริญเนือง และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทุก ๆ ท่าน ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดหัวหิน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย
วันการศึกษาเอกชน
 
วันการศึกษาเอกชน 
รับวุฒิบัตร อ.3
 
รับวุฒิบัตร อ.3 
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ณ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชรโดยคุณครูสุรันดร์ บุญประกอบ และคุณครูวรรณธิดา จันทรา ได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชน
           เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูได้จัดกิจกรรมรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล
กิจกรรมอำลาสถานศึกษา นร.ป.6
 
อำลา นร.ป6 
.
 
.     
     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาสถานศึกษาให้กับ นร.ชั้น ป.6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และแสดงความรักต่อสถานศึกษา ติดตามชมภาพผ่าน facebook
           .