กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครอง
 
  
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

  
     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นางวงรัตน์ เจริญคูไพศาล นางสุรันดร์ บุญประกอบ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อชี้แจงระเบียบการต่าง ๆ และแนะนำแนวทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 ไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระพุทธเจ้า และนำหลักธรรมต่าง ๆ มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน
เข้าค่ายพุทธบุตร
 
  
ดัชมิลล์ คิดส์

  
     เมื่อวันที่ 8-10  มิถุนายน 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมให้กับนักเรียน ติดตามชมภาพผ่าน facebook
     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดัชมิลล์ คิดส์ ได้มามอบความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
วันไหว้ครู
 
  
ทัศนศึกษา ป.3-4

  
     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันวันไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกของพระคุณของครู ติดตามชมภาพผ่าน facebook
     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ไปทัศนศึกษาที่ KidZania Bankok  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ติดตามชมภาพผ่าน facebook
วันสุนทรภู่
 
  
วันต่อต้านยาเสพติด

  
     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครู ได้จัดป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน ณ ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 
     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางสาววรลักษณ์ สุจานนท์ และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันยาเสพติดขึ้นเพื่อแสดงพลังของเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดและเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา และห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ติดตามชมภาพผ่าน facebook
เลือกตั้งประธานนักเรียน
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน  
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  
     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นางสาววรลักษณ์  สุจานนท์ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ติดตามชมภาพผ่าน facebook
     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทัศนศึกษาอนุบาล
 
ทัศนศึกษาอนุบาล 
วันภาษาไทย

วันภาษาไทย  
     คณะครูระดับอนุบาล ได้นำนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ทัศนศึกษาที่ ซาฟารี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกประสบการณ์ในการเรียนนอกห้องเรียน ติดตามชมภาพผ่าน facebook
     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางสาวจินดารัตน์ ฉัตรสอน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ณ สนามโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนัก และจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย ติดตามชมภาพผ่าน facebook
วันอาสาฬบูชา
 
  
กิจกรรมวันแม่

       
     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางสุพิศ สายสร้อย คณะครูได้นำนักเรียนไปเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และชะล้างจิตใจให้ผ่องใส 
     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสาวยุวดี แข็งแรง และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ ณ สนามกีฬา โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
12 สิงหามหาราชินี
 
  
กีฬาสี

       
     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายชโนทัย เจริญเนือง และคณะครูได้ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้นักเรียนได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และความสามัคคี ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ติดตามชมภาพผ่าน facebook