กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

ถวายพระพร 
 
  
ติวโอเน็ต

  
         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้มีแก่ประเทศสยามและปวงชนชาวไทย ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวหิน  
          เมื่อวันที่ 27-31 ตุลาคม คณะครูได้ติวโอเน็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการสอบโอเน็ต ณ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ติดตามชมภาพใน facebook
ประชุมผู้ปกครอง

  
วันลอยกระทง

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นางชลาลัย วิจารณ์พล ได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา แก้ไข ปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันจิตใจ มีคุณภาพที่ดี และมีทักษะในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ติดตามชมภาพใน facebook
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป ณ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ติดตามชมภาพใน facebook
เดินทางไกล ป.3-4

  
เดินทางไกล ป.1-2

            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นางสาววาสินี ทับจิต และคณะครูได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล นักเรียน ป.3-ป.4 ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ ในด้านร่างกาย จิตใจให้มีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ติดตามชมภาพใน facebook
            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นางสาวภัทรียา ยิ้มขำ และคณะครูได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล นักเรียน ป.1- ป.2 ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะวิชาลูกเสือติดตามชมภาพใน facebook
วันวชิราวุธ

  
กีฬาสีอนุบาล

             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายปรัชญา ลบถม และคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดตามชมภาพใน facebook
             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นางฐิตินันท์ ทองทิพทย์ และคณะครูได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับอนุบาล ณ สนามโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ติดตามชมภาพใน facebook
สอบธรรมสนามหลวง

  
5 ธันวามหาราช

           เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นางชลาลัย วิจารณ์พล และคณะครูได้นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ และเป็นการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนา   ติดตามชมภาพใน facebook
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายเมืองแมน โมคบุรุษ และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันพ่อ และคณะครูได้ทำบุญตักบาตร หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามชมภาพใน facebook