ถวายพระพร

 
ประชุมผู้ปกครอง

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นายชโนทัย เจริญเนือง นำคณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          นางวงรัตน์ เจริญคูไพศาลและนางสุรันดร์ บุญประกอบ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียน
รับทุนการศึกษา

 หนังสือวันเด็ก

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นายปรัชญา ลบถม ได้นำนักเรียนรับทุนที่วัดวิเวกสันติธรรม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          นายชโนทัย เจริญเนือง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เขียนบทความลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 เรื่อง น้ำใจของหนูนา
 กิจกรรมต้านยาเสพติด

                           วันไหว้ครู

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายชโนทัย  เจริญเนืองได้นำครูและนักเรียนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกัน สร้างองค์ความรู้ สร้างความตะหนักปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงพิษภัยและประพฤติ ปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ได้อบรมโครงการโรงเรียนสีขาว “ครู ตำรวจ ทหาร ร่วมกันต้านยาเสพติด”

           เมื่อวันที่12 เดือนมิถุนายน 2557 นางรุ่งทิพย์ ศรีงามได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้มอบความรู้ ความรัก ความอบอุ่นให้กับลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์เติบใหญ่ในวันข้างหน้า
วางพวงมาลา รัชกาลที่ 7
 
Olympic day

             เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะครูได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 นายชโนทัย เจริญเนือง คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดิน – วิ่ง 2014 Olympic day เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลือกตั้งประธานนักเรียน
 
  แห่เทียนจำนำพรรษา

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  นายปรัชญา ลบถม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามอย่างเหมาะสม

           เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นางสุพิส สายสร้อย ได้นำคณะครูและนักเรียนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้ทำบุญและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการจราจรเยาวชน
 

โรงเรียนศีล 5

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 กรมขนส่งทางบก ได้มาอบรมและแนะนำนักเรียนในโครงการสนามจราจรเยาวชน เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุมอาคาร 4 และสนามกีฬา
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายชโนทัย เจริญเนือง คณะครูและนักเรียนได้จัดโครงการโรงเรียนศีลห้า เพื่อให้วัดและโรงเรียนได้ร่วมมือกันให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม  ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา คลิกชมภาพ Facebook
วันภาษาไทย
 
  
กิจกรรมวันแม่

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  นางสาวจินดารัตน์ ฉัตรสอน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา คลิกชมภาพ Facebook

      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางสาวขวัญเรือน เนตรกาศักดิ์ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา คลิกชมภาพ Facebook
ทัศนศึกษา ป.1 - 2
 
  
เข้าค่ายพุทธบุตร

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 คณะครูได้นำนักเรียน ป.1- ป.2 ไปทัศนศึกษาที่ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คลิกชมภาพ Facebook

       เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดด้นำนักเรียนไปเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ วัดธรรมรังสี (นาวัลเปรียง)  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลิกชมภาพ Facebook