_PRINT 


ข่าว : เดินทางไกล ลูกเสีอ ป.3-4
เดินทางไกล
 เดินทางไกล ลูกเสีอ ป.3-4
ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้มีกิจกรรมเดินทางไกลเพื่อฝึกความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ้งกันและกัน ตลอดกิจกรรมจะมีเข้าฐานเพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภาวะการเป็นผู้นำ การเสียสละ เป็นต้น กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานทั้งทางด้านกำลังและทางด้วยสติปัญญา 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 616 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:03:33:AM