_PRINT 


ข่าว : ทัศนศึกษา และเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1-ป.4
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา และเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1-ป.4
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีกิจกรรมทัศนศึกษา และเดินทางไกลเพื่อฝึกความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ้งกันและกัน ตลอดกิจกรรมจะมีเข้าฐานเพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภาวะการเป็นผู้นำ การเสียสละ ทักษาะการใช้ชีวิต เป็นต้น กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานทั้งทางด้านกำลังและทางด้วยสติปัญญา 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 401 ครั้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:19:23:PM