_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมธรรมศึกษา
กิจกรรมธรรมศึกษา
กิจกรรมธรรมศึกษา
จากการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น โดยมีการนิมนต์พระวิทยากรมาให้ความรู้ และสอดแทรกความรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เมื่อจัดการเรียนการสอนครบหลักสูตรจึงมีการสอบนักธรรมตรีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 275 ครั้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:01:53:AM